מדיניות פרטיות

 

 1. כללי. מדיניות פרטיות זו נועדה לפרסם ולהסביר את מדיניות mikita (מופעלת על ידי עינב בסר, עוסק מורשה מס. 029362381( לגבי השימוש באתר, איסוף המידע באמצעותו, והשימוש במידע זה. מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתקנון השימוש באתר, וחלה על המידע הנאסף בקשר עם השימוש באתר וביצוע רכישות בו ואופן השימוש בו. על ידי יצירת חשבון ו/או השימוש/גלישה באתר, הינך מסכים למדיניות זו, ובפרט לאיסוף המידע ולשימוש בו כמתואר להלן. למונחים שאינם מוגדרים באופן מפורש במסמך זה תהיה המשמעות המוגדרת בתקנון מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת לנשים ולגברים כאחד. הכותרות וכותרות המשנה הן למען הנוחות בלבד, ולא ייעשה בהן כל שימוש לצורך פרשנות מדיניות פרטיות או איזה מהוראותיה.
 2. איסוף מידע. החברה עשויה לאסוף ולאחסן כל מידע, נתונים, ופרטים אחרים שימסרו על ידך תוך כדי שימוש באתר, יצירת חשבון או הרשמה לאתר, ביצוע רכישה באתר, מילוי טפסים באתר, וגלישה בו. המידע שייאסף על ידי החברה יכול שיכלול את פריטי המידע הבאים:
  • מידע אישי כגון שם, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי התקשרות, פרטי הרכישה שבוצעה, סכום הקניה וכל מידע הקשור בהזמנה כגון כתובת למשלוח, ומידע אחר שתבחר למסור בקשר עם השימוש באתר או ביצוע רכישה דרכו.
  • מידע שנוצר או נאגר באופן אוטומטי בעת השימוש באתר, בין היתר על ידי שימוש ב"עוגיות", ובכלל זה לוג שימוש בשרת האתר, כתובת IP, סוג הדפדפן בו אתה עושה שימוש, סוג מכשיר הקצה, מערכת ההפעלה, שמות דומיין, שעות וזמני גישה, מספר כניסות לאתר ומשך השימוש, ובאופן כללי מידע אנונימי לגבי הרגלי השימוש באתר.
  • מידע שנאסף על ידי Shopify - החנות מופעלת על גבי פלטפורמת הסחר האלקטרוני של shpify, אשר מצידה אוספת ומעבדת מידע אישי בהתאם ועל פי מדיניות הפרטיות שלה. אנא בקרו במדיניות הפרטיות של shopify למידע נוסף. החברה אינה אחראית לשימוש שעושה Shopify במידע שלך ו/או לתוכן או שינויים במדיניות הפרטיות שלה.
  • כל מידע שתמסור לחברה אם וכאשר תספק לחברה משוב, תרשם לאתר החברה, וכיוצא בזה מידע וולונטרי.
 3. שימוש במידע. החברה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמש לצרכים הבאים:[1] לספק את השירותים הניתנים באמצעות האתר ומכירת המוצרים; [2] לספק למשתמשים הודעות בקשר להזמנות ו/או בקשר עם שימוש באתר; [3] לספק תמיכה ושירות למשתמש, בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים; [4] לספק חומרי שיווק ומסרים פרסומיים מותאמים אישית (יובהר, כי אישור תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהווים הסכמה לקבלת דבר פרסומות לפי דרישת חוק התקשרות (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982. למשתמש ידוע, כי זכותו בכל עת לשלוח הודעת סירוב לכתובת info@mikitafashion.com ולהפסיק לקבל דבר פרסומות מהחברה) [5] ניתוח מידע סטטיסטי (אנונימי) לצורך שיפור פעילות האתר והשירותים והמוצרים המוצעים באמצעותו.
 4. מסירת מידע לצדדים שלישיים.
  • החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע את העברת המידע האישי שהיא אוספת לצדדים שלישיים. מידע אישי הינו כל מידע אשר נאסף על ידינו או סופק על ידי המשתמש המזהה את המשתמש אישית כגון שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דואר-אלקטרוני, וכיוב'.
  • החברה אינה מוכרת, משכירה או מחכירה את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים ולא תשתף אחרים במידע האישי שלך, ללא הסכמתך, מלבד למטרות הבאות, וככל שהדבר יהיה נחוץ על פי שיקול דעתה בתום לב של החברה, בהם החברה תהיה רשאית לגלות מידע אישי: [1] על מנת למלא אחר כל דין בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של רשות ממשלתית או בכל מקרה של מחלוקת, או הליכים משפטיים מכל סוג בין המשתמש לבין החברה או בין המשתמש לבין משתמשים אחרים בקשר לאתר; [2] על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש של החברה, לרבות חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; לרבות במקרים בהם החברה מאמינה באופן סביר שהמשתמש הפר את תנאי השימוש, או עשה שימוש לרעה בזכותו להשתמש בשירות, או עשה מעשה, או מחדל, שהחברה מאמינה באופן סביר כי הוא מפר כל דין, כללים או תקנות רלוונטיים. החברה רשאית לשתף את המידע האישי של המשתמש במקרים אלה עם רשויות אכיפת החוק ועם רשויות מוסמכות אחרות ועם כל צד שלישי כפי שיידרש על מנת לטפל בכל תוצאה של מעשה עוולה של משתמש; [3] על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, או בבעיות אבטחה או בבעיות טכניות על מנת למנוע פגיעה גופנית או נזק לרכוש לאחרים; [4] על מנת להשיב על בקשות תמיכה ופניות של המשתמש; [5]  על מנת להשיב על תביעות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו; [6] על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של המשתמשים שלה או של הציבור הכללי; [7] אם וכאשר החברה תעבור שינוי בשליטה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כל או עיקר נכסיה או במקרה שבו המחתה או העבירה החברה את  פעילותה וכתוצאה מכך את זכויותיה וחובותיה כלפי כלל המשתמשים לצד שלישי; [8] לשם מתן ו/או השלמת שירות עבור המשתמש, מניעת נזק או פתרון תקלות; [9] על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי. למען הסר ספק, החברה רשאית לגלות מידע שאינו מידע אישי  לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה המלא של החברה.
  • החברה רשאית לשתף במידע אישי גם חברות בנות, חברות אחיות וחברות אם. ניתן יהיה לשתף במידע אישי גם את ספקי המשנה של החברה בכפוף לתנאי המפורש שהשימוש שלהם במידע זה חייב לעלות בקנה אחד עם מדיניות פרטיות זו.
  • החברה רשאית לאסוף, להחזיק ולנהל את המידע האישי שלך באמצעות שירותי ענן או אירוח על-ידי צד שלישי באופן סביר למטרות העסקיות, ואפשר שהמידע יאוחסן במדינות אחרות ובכלל זה גם בארצות הברית, והנך מסכים להעברת המידע האישי שלך אל מחוץ לישראל כאמור, ובפרט לשרתי חברת Shopify בארה"ב שעל שירותיה מתבסס האתר.
 5. Cookies- האתר עושה שימוש ב- Cookies, כלומר קבצים אשר מאחסנים מידע מסוים במכשיר הקצה של המשתמש, והמאפשרים למערכות האתר לזהות את הדפדפן ומכשיר הקצה של המשתמש ולהתאים את הגלישה באתר למשתמש. מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למחוק Cookies, לחסום קבלה של Cookies או לקבל התראות לפני אחסונם. עם זאת, אם תמחק את קבצי ה- Cookies או לא תאפשר את אחסונם, ייתכן שהדבר יפגע בשימושך באתר. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.
 6. אבטחת מידע. האתר מתנהל על פלטפורמת Shopify המיישמת נהלים ומדיניות על פי המקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשמשים שלה ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. בין שאר בפרוטוקול מוצפן (SSL) והצפנת נתונים. עם זאת, החברה אינה יכולה לערוב, שהאתר ומאגרי המידע הקשורים אליו יהיו חסינים מפני שימוש לא ראוי או שימוש לרעה של גורמים אחרים, ולכן אינה יכול לערוב לכך שלעולם לא יקרה מקרה של גישה לא מורשית למידע האמור.
 7. זכות לעיון ומחיקה או תיקון. זכותו של כל משתמש לבקש לעיין במידע האישי השמור אודותיו, למחקו או לתקנו. על מנת לבצע פניה בנושא לחברה אנא כתבו אלינו ל info@mikitafashion.com
 8. תיקון המדיניות. לחברה יש זכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן. גרסאות מעודכנות יפורסמו באתר הבית של החברה, בmikitafashion.com המשך השימוש באתר לאחר פרסום גרסה מעודכנת של מדיניות הפרטיות, מהווה הסכמה של המשתמש לגרסה המעודכנת של מדיניות הפרטיות.
 9. על מדיניות פרטיות זו יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע להתקשרות נשוא מדיניות פרטיות זו, תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.

 

 

***

חזור להתחלה