תקנון ותנאי השימוש בחנות המקוונת

כללי

 1. אתר המכירות האלקטרוני mikitafashion.com/ (להלן גם: "האתר"), משמש לרכישת פריטי אופנה, בישראל.
 2. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
 3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך, לקבל את התקנון ולנהוג לפיו. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 4. האתר הנו בבעלות עינת בסר ת.ז. 029362381 (להלן: "החברה") וכתובתו הרשמית של בית העסק למשלוח דואר הינה רחוב אליהו בית צורי 2, תל אביב 6912202
 5. כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות ולתנאים של תקנון זה.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. התקנון המעודכן יפורסם באתר, ויחול על כל שימוש באתר מרגע פרסומו.
 7. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה, על אף שהחברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
 8. מחירי המוצרים כוללים מע"מ.
 9. באתר מותקנת מערכת הצפנה הפועלת על פי פרוטוקולSSL לאבטחת מידע, הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת האתר.
 10. בכל זמן השימוש באתר, הרוכש יפעל בהתאם ויציית לתנאי התקנון.
 11. תקנון זה בכפוף להוראות הדין, ובמקרה של סתירה בין תקנון זה לבין הדין, יגברו הוראות הדין.
 12. הרוכש מצהיר כי הינו בן 18 שנים או יותר. רוכש שהינו צעיר מגיל זה אינו רשאי לבצע עסקאות באתר, אלא באמצעות בגיר בן 18 ומעלה, ובאמצעי תשלום בבעלות הבגיר.

 

 הרכישה

 1. כדי לבצע הזמנה ידרש המשתמש למלא את פרטיו האישיים, פרטי כרטיס אשראי או חשבון PayPal וכן לבחור שם משתמש וסיסמא. כדי שההזמנה תבוצע במהירות המרבית וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים באופן מלא ומדויק. יובהר כי במקרה של הזנת כתובת שגויה על ידי הלקוח, והמשלוח יבוצע לכתובת השגויה בטרם התקבל תיקון לכתובת מהלקוח, יחויב הלקוח בעלות משלוח כפולה. פרטים אישיים שיימסרו על ידי המשתמש ככל שיימסרו, כפופים למדיניות הפרטיות  של החברה.
 2. עם אישור ביצוע החיוב על ידי הרוכש באתר, עם ובכפוף לאישור ההזמנה ע"י חברות  כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תרשם במחשבי החברה וניתן יהיה לראות את ההזמנה בחשבון המשתמש באתר, לאחר סיום המכירה. יובהר ויודגש, רק לאחר אישור העסקה על ידי חברות האשראי ו/או העברת התשלום בPayPal תושלם העסקה למעשה.
 3. במידה ומוצר שנבחר אינו נמצא במלאי, ומסיבות שונות הדבר לא התבטא באתר, החברה תודיע לרוכש על אי זמינות המוצר במלאי ורשאית להציע לרוכש מוצרים חליפיים. במידה שיבחר הרוכש שלא לקבל את המוצרים החליפיים, תבוטל העסקה והחברה תשיב לו כל סכום  ששילם (אם שילם) לחברה ו/או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה וללקוח לא תהיה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הרוכש והחברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר מצד שלישי במחיר גבוה יותר.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל הזמנה כלשהי ו/או לא ליתן לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישה  באתר, וזאת ללא כל הנמקה.

 אספקה ומשלוחים

 1. החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת בישראל, כפי שהוזנה בעת הרכישה, בכפוף לתנאים המופיעים בתנאי המשלוח.
 2. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי המשלוח שנבחרו על ידי הקונה בעת ביצוע ההזמנה.
 3. אין החברה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות שביתות וכיוצ"ב.
 4. באזורים מרוחקים ו/או המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים לרשות הרוכשים במקום סמוך אשר יתואם עם החברה מראש וכן תהיה החברה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין משלוח כדרך כלל. במידה ומסיבה כלשהי לא יתאפשר ביצוע משלוח לכתובת מסויימת, החנות רשאית לבטל את ההזמנה ובלבד שתזכה את הלקוח במלוא סכום ההזמנה, כולל המשלוח שלא בוצע (למעט במקרה שבו המשלוח יצא ללקוח אך מסיבות שאינן תלויות בשליח ו/או בדואר לא ניתן היה להגיע ליעד, במקרה כזה דמי המשלוח לא יזוכו).
 5. הובלת ומשלוח המוצרים שנרכשו באתר תעשה על פי התקנון של הגוף באמצעותו מתבצעת ההובלה והאספקה של המוצרים. גוף השילוח או מי מטעמו רשאים לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי/ הצגה של כרטיס האשראי/ הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי או כל תעודה אחרת, וכן את חתימתו של בעל כרטיס האשראי, הכול בכפוף לנהלים וההנחיות שנקבעו על ידי גוף השילוח ואין החברה נושאת באחריות בקשר להוראות אלו או מסירה מאוחרת או העדר מסירה מסיבות הנעוצות בגוף השילוח. לא יתאפשר איסוף עצמי של מוצרים.
 6. חישוב זמני אספקת המוצרים מתייחס לימי עסקים  בלבד, דהיינו ימים א' עד ה', ולמעט ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג,  וימי שבתון, אשר אינם באים  במניין הימים.
 7. במידה ויגרמו עיכובים באספקת המוצר התלויים בספק של החברה או במבצע השליחות, החברה תהא פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם עיכובים באספקה.

 

 מבצעים ומתנות

 

 1. מעת לעת ימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות.
 2. כל המבצעים יהיו בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם, והכל כפוף לתנאי המבצע הרלוונטי וכפי שיפורסם. למעט אם נאמר אחרת במפורש, אין כפל מבצעים.
 3. במידה והרוכש קיבל במסגרת מבצע מתנה, במידה והוחזר המוצר שבגינו ניתנה המתנה, יש להחזיר גם את המתנה.

 

 ביטול עסקה והחזרת מוצרים

 

 1. ביטול עסקה והחזרת מוצרים ייעשו בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א- 1981.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יצוין כי החברה תאפשר בכל מקרה את ביטול העיסקה והחזרת מוצרים שנרכשו דרך האתר באמצעים המפורטים להלן בסעיף 36, בתוך 14 ימים (ובקשר עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, כמשמעו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשנ"ח – 1998 – בתוך ארבע חודשים, בהתקיים התנאים הקבועים בחוק) מיום קבלת המוצרים אצל הרוכש, כשהמוצרים במצב תקין ובאריזתם המקורית, שלא הוסרה מהם התווית, ומבלי שנעשה בהם שימוש.
 3. עבור מוצרים שהוחזרו בהתאם לסעיפים 28 ו –29 לעיל, יינתן זיכוי כספי במלוא גובה החיוב ולמעט דמי המשלוח ודמי ביטול בגובה 5% או 100 ₪, הנמוך מביניהם.
 4. שליחת מוצר מוחזר אל החברה תהיה באחריותו ועל חשבונו של הלקוח.
 5. בעת קבלת המוצר המוחזר במחסני/משרדי החברה תתבצע בדיקה של המוצר, ובמידה וימצא כעומד בתנאי ההחזרה יזוכה הלקוח בהתאם לאמור בתקנון זה.

 

 1. החברה תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה:
  • במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
  • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.
  • אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו.
  • אם יתברר לחברה ו/או לספקים כי מבצע הפעולה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו.
  • בכל מקרה, בטרם שהמוצר נשלח אל הרוכש ובכפוף לזיכוי מלא ככל שבוצע חיוב.
 2. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.
 3. החברה תאפשר החלפת מתנות שנרכשו באתר בכפוף למדיניות ההחלפות הקיימת אצל הספקים השונים בכל מוצר ומוצר. המתנה תוחלף לאחר שתגיע בשלמותה, באריזתה המקורית, טרם בוצע בה שימוש כלשהו וללא כל נזק, אל החברה, לאחר תיאום עם החברה ולא יאוחר מ 14 יום מיום שליחתה אל הנמען. עלויות משלוח באם קיימות, יחולו על מחליף המתנה בלבד.
 4. דרכי ביטול. ביטול רכישה שנעשתה באתר תתבצע באחת מהדרכים הבאות:
  1. בעל פה – לטלפון מספר 054-3006218. בעת הודעת הביטול בעל פה, יימסר, נוסף לאמור להלן, גם מספר ההזמנה.
  2. בדואר רשום – לכתובת אליהו בית צורי 2/46, תל אביב 6912202
  3. באינטרנט – דרך הקישור הבא info@mikitafashion.com
  4. בהודעת ביטול יפרט הרוכש את שמו, מספר הטלפון שלו ומספר ההזמנה.

 

 אחריות

 1. החברה תאפשר ביטול העיסקה והחזרת המוצר וזיכוי מלא (כולל דמי משלוח), או החלפת המוצר שנרכש דרך האתר באחר שווה ערך, במידה ובמוצר נתגלה פגם או קלקול (שלא נוצר בשל מעשה או מחדל של הרוכש), בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצרים אצל הרוכש, כשהמוצרים באריזתם המקורית ומבלי שנעשה בהם שימוש. האמור אינו חל לגבי פגם שחל או קרה למוצר במהלך ההובלה, או במידה ונגרם על ידי הרוכש במזיד או ברשלנות.
 2. הרכב המוצרים, מבחינת סוג החומרים בהם נעשה שימוש, לעתים יפורט לצד מוצר מסוים, פרט הקשור להרכבו ו/או חמרים הכלולים בו אשר עשוי להשפיע על החלטת הלקוח לרכשו מבחינת אפשרות הלקוח להשתמש, למשל, שימוש בבגדים המכילים מגנטים על ידי רוכש מושתל קוצב לב. באחריות הלקוח לוודא שאין מניעה מסיבות בריאותיות לעשות בהם שימוש,  ורכישת פריט כזה תיעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו.
 3. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם לרוכש או לצד שלישי, כתוצאה מרכישה באמצעות האתר ו/או משימוש במוצרים שנרכשו באתר, תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות נזקי גוף ו/או רכוש ו/או הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא .
 4. נפלה טעות קלומוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 5. החברה אינה אחראית לכך שהמוצרים אכן יתאימו למטרה שלשמה נרכשו, /ואו שהמוצר יספק את התוצאות הרצויות ו/או המבוקשות לרוכש או לצד שלישי כלשהו. מלבד אחריות החברה לשלמות ותקינות המוצר ברגע מסירתו ללקוח (למעט תקלות במוצר שנובעות מהמשלוח), לחברה אין כל אחריות בקשר עם המוצרים, תפקודם, תוצאות שימוש בהם, או כל אפקט בלתי רצוי שהם עשויים לגרום, ובכלל זה כל נזק ו/או הפסד ו/או פגיעה כתוצאה משימוש במוצרים שנרכשו באתר, ולרוכש לא תהיה כל תביעה וטענה כלפי החברה בקשר עם האמור.
 6. בכל עניין הרוכש מוזמן ליצור עמנו קשר בכתובת הדוא"ל:info@mikitafashion.com  ואנו נעשה את כל המאמצים לענות בהקדם.

 

  קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הקשורים בהקמת האתר, הפעלתו, תכניו, שיטות הפעולה שלו, הנם רכושה של החברה ו/או נותני הרישיון לחברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור המוצרים וכל פרט אחר הקשור למראהו, הפונקציונאליות שלו והפעלתו.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, לרבות אלמנטים גרפיים, מאמרים, בלוג, וכיוב', בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
 4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 5. השם mikita, הלוגו, וכן שם המתחם (mikitafashion.com, www.mikitafashion.co.il) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 

שמירה על סודיות

 1. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתמש ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. החברה עושה שימוש בשירותי סליקה מאובטחים תוך שימוש בתקנים מחמירים, המקובלים על חברות האשראי בארץ. עם זאת, היות ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. החברה לא תשא בכל אחריות לחדירה למידע באתר או שימוש בו לרעה על ידי צד שלישי, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה במקרה זה. יודגש כי החברה אינה שומרת את פרטי כרטיסי האשראי, וכי העסקאות המתבצעות בכרטיסי אשראי מתבצעות און-ליין, ללא שמירת פרטי כרטיס האשראי.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי החברה תהא מחויבת לנהוג על פי כל דין החל עליה.

 

שונות

 1. על ההתקשרות בין המזמין לבין החברה דרך האתר יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
 2. בית המשפט היחיד המוסמך לדון בכל עניין הקשור לאתר זה הינו בית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.
 3. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.

 

***

חזור להתחלה